• بنای بی نظیر رختشویخانه

  • تعطیلات در :: زيباترين غار آهكي جهان

  • تعطیلات در :: قلعه باستانی ماهنشان

  • تعطیلات در :: شهر باستانی خوئین

  • میراث جهانی :: گنبد سلطانیه

  • معبد داش کسن یا اژدها


ثبت نام کارآموزی

users two 48جهت ثبت نام برای گذراندن دوره های کارآموزی تورهای ورودی این فرم را پر کنید. در نظر داشته باشید اولویت با افرادی است که زودتر فرم را ثبت کنند. قبل از تکمیل فرم نکات ذکر شده را با دقت مطالعه و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید.


تمدید عضویت
نام (*)
ورودی نا معتبر
نام خانوادگي (*)
ورودی نا معتبر
مقدار مبلغ واریزی (*)
ورودی نامعتبر
تومان
شماره فیش واریزی (*)
ورودی نامعتبر
عضویت تان را برای چند ماه دیگر تمدید نمودید؟ (*)
ورودی نامعتبر
بنا بر مقدار مبلغ عضویت هر ده هزار تومان یک ماه محاسبه می شود.